Projectes 

 

Projecte educatiu 

Dissenyem projectes educatius a mida, tenint en compte les necessitats de cada centre. Aquests projectes contemplen no només els components tradicionals com ara objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació, sinó també les competències bàsiques.

Defenem un model educatiu que va més enllà de l’adquisició de coneixements més o menys teòrics, pel fet que donem protagonisme a l’adquisició de competències. Una competència integra els diferents continguts que treballem a l’aula, i és clar exemple de la formació integral de l’alumne.

Vetllem perquè els nostres alumnes aprenguin, sàpiguen aplicar el que aprenen, i sàpiguen ser i estar, fomentant actituds cíviques i intel·lectuals que impliquen el respecte als altres, ser responsable, treballar en equip, organització i cooperació, convivència, solidaritat, igualtat i tolerància.

 

Dinàmica

El nostre equip supervisa i fa un seguiment directe de totes les activitats, per garantir la màxima qualitat. Mantenim una estreta col·laboració dia a dia amb les escoles, i, trimestralment, duem a terme les avaluacions pertinents.

Els nostres professors i monitors, tenen experiència contrastada i la formació adient per realitzar les activitats encarregades, i segueixen la metodologia establerta dins dels programes dissenyats pel Servei d'Ensenyament Multilingüe de Catalunya.